Аюулгүй ажиллагаа
Тогтвортой хөгжил

Аюулгүй ажиллагаа

Бидний бизнесийн зарчмын тэргүүн зарчим - Нэн тэргүүнд эрүүл мэндийг хамгаалж аюулгүй байдлыг чухалчлан ажиллана.

Монгол Улсын хууль, стандартын шаардлагад нийцүүлэн Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал, эрсдэлийн урирдлага, гүйцэтгэлийг байнга сайжруулж “Аюулгүй зөв ажиллах” зан үйлийг ажилтан бүрт тасралтгүй төлөвшүүлэн, аюулгүй байдлыг хангаагүй ажлыг гүйцэтгэхгүй байх эрхийг ажилтанд эдлүүлж, аюултай тохиолдлыг мэдээлэх үед үл буруутгах, урамшуулах зарчмыг баримтлан, үйл ажиллагааны хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлэн “Аюулгүй үйлдвэрлэл үйлчилгээ”-г эрхэлнэ 
Олон улсын Хөдөлмөр эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO45001 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллагч компани. 

Дээш