Бидний тухай

Эрхэм зорилго

Бид ёс зүй, тогтвортой хөгжлийг эрхэмлэн, үнэ цэнэ, бүтээмжээ тасралтгүй нэмэгдүүлж, оролцогч талуудын талархлыг хүлээж ажиллана.

Бидний үнэт зүйлс 

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
Юуны түрүүнд хүний амь нас, эрүүл мэндэд анхаарна!
ХАМТЫН ЗҮТГЭЛ

Бид ХАМТДАА амжилт руу тэмүүлнэ!

ХҮНДЭТГЭЛ
Бид нээлттэй, үнэнч ба зөв зүйлийг ямагт эрхэмлэдэг.
ШУДАРГА БАЙДАЛ
Хүн бүрийн оролцоог чухалчилж төсгүй байдлыг хүлээн зөвшөөрнө.
ТАСРАЛТГҮЙ ШИНЭЧЛЭЛТ, САЙЖРУУЛАЛТ
Бид нээлттэй, үнэнч ба зөв зүйлийг ямагт эрхэмлэдэг.

Бизнесийн тэргүүлэх зарчмууд

Бид өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаандаа дараах зарчмуудыг нэн тэргүүнд баримталж ажиллана.

  • Нэн тэргүүнд эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.
  • Хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байлгана.
  • Эрсдэлийг тооцон, алхам алхмаар ахиж, дэвшинэ.
  • Ойлгомжтой, ил тод, цэвэр тунгалаг, бодитой, аливаа улс төрийн ашиг сонирхлоос хараат бус байна.
  • Аливаад шуурхай, эерэгээр хариу үзүүлж, хариуцлагатай ажиллана.
  • Үйлдэл бүрийг үр дүнтэй, үр ашигтай байлгана.
  • Үйл ажиллагааг улам хялбаршуулан, стандартжуулж, бүтээлчээр тасралтгүй сайжруулж ажиллана.
  • Шинэ, оновчтой санаа, санал, санаачлалыг урамшуулан дэмжиж ажиллана.
  • Оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, оролцоог хангаж, шударга, харилцан ашигтай харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлж ажиллана.
  • Түншлэгч, харилцагч, хэрэглэгчдийнхээ талархал, өрсөлдөгчдийнхөө хүндлэлийг хүлээж ажиллана.

Дээш