Хүндэтгэлтэй байдал

21/09/2020

Ямагт хүний эрх, эрх тэгш байдлыг дээдэлж, сонирхогч талуудын оролцоог хангаж, үзэл бодлын ялгаатай байдлыг дэмжиж, чин сэтгэлээсээ бусад хүмүүст болон хийж буй ажил, нийгэм, хүрээлэн буй орчиндоо санаа тавьж, хүндэтгэлтэй ханддаг.

Дээш