Тэсэлгээний хэрэгсэл

MERA ShockStar Surface

Гадаргуугын тэсэлгээний хэрэгсэл ShockStar Surface холбогчууд нь бусад хэрэгсэлд детонаци дамжуулах болон цооног хоорондын удаашралыг тохируулахад ашиглагдана. Холбогч блок нь 2 янзаар холбож хэрэглэхээр зохион ...

Дэлгэрэнгүй
MERA ShockStar Dual Delay

Гадаргуу болон цооног хосолсон тэсэлгээний хэрэгсэл ShockStar Dual Delay тэсэлгээний хэрэгсэл нь гадаргуугийн холбогч болон цооногийн хэрэгслийг хослуулсан бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү хэрэгсэл нь хоёр бүтээгдэхүүн ...

Дэлгэрэнгүй
МЕРА Shockstar MS

Цооногийн тэсэлгээний хэрэгсэл ShockStar MS цооногийн тэсэлгээний хэрэгсэл нь 0 мс-аас 1000 мс хүртэл 31 өөр хором удаашралын хугацаатай. Эдгээр хэрэгсэл нь цооног дахь өдөөгч ...

Дэлгэрэнгүй
МЕРА Shockstar TS

Цооногийн тэсэлгээний хэрэгсэл ShockStar TS – Цооногийн тэсрэлгээний хэрэгсэл нь 25 мс-аас 9000 мс хүртэлх 40 өөр төрлийн хором удаашруулах хугацаатай. Энэхүү хэрэгслийг ил, далд ...

Дэлгэрэнгүй
MERA ShockStar Startline

Гал дамжуулах шугам ShockStar Startline нь нэг тэсэлгээг нөгөөтэй холбох болон тэсэлгээг аюулгүй зайнаас эхлүүлэх зориулалттай. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь стандартын  ShockStar Bunch Connector болон дамарт ...

Дэлгэрэнгүй
Дээш