Skip links

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

Бид байгаль орчны холбогдох хууль, тогтоомж стандартыг мөрдөж, үйл ажиллагаандаа байгаль орчинд ээлтэй арга, технологийг ашиглан, хаягдлыг багасгаж, бохирдол, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, цэвэр, эрүүл орчинг бий болгоход байнгын анхаарал тавин, ажиллагч бүрийн бүрийн мэдлэг, дадлыг тасралтгүй дээшлүүлэн, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулж, хяналтыг хэрэгжүүлнэ. Байгаль орчны талаар хэрэгжүүлэх ажлуудыг ажиллагчид болон хэрэглэгчиддээ ил тод нээлттэй байлгаж, бүтээлч санал, санаачлагыг нь дэмжин ажиллана.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО

 • Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн бодлогод нийцүүлэх
 • Хог хаягдлын менежментийг сайжруулалт, хог хаягдлыг дахин боловсруулах, аюултай хог хаягдлыг хяналтандаа байлгах.
 • Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох.
 • Байгалийн гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, даван туулах хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах.
 • Орон нутгийн иргэд төрийн байгууллагуудад компанийн үйл ажиллагааг нээлттэй байлгах

БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Байгалийн баялаг, нөөцийн үр ашигтай байдлыг дээшлүүлж, хариуцлагатай хэрэглээг бий болгох.

Харилцагч байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх.

Үйл ажиллагааны процессуудын эрсдэлийг тодорхойлж, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох

Хог хаягдалын менежментийг сайжруулах

Компанийн нийгмийн хариуцлага тогтвотой хөгжлийн хүрээнд

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • Эрчим хүчний хэмнэлт бүхий тоног төхөөрөмж гэрэлтүүлэг суурилуулах, ажилчдад цахилгааны зөв хэрэглээ, ажилчдад хэмнэлт хийх ухамсар суулгаж, цаасны хэрэглээг багасгаж, цахим хэрэглээг дэмжих.
 • Усны зөв хэрэглээ, ажилчдад усаа хэмнэх ухамсар суулгах
 • Байгаль орчныг хамгаалах тал дээр харилцан туршлага судлах
 • Мэдээлэл солилцож, дата бааз үүсгэх
 • Монгол улсын хууль, эрх зүйн хүрээнд үйл ажиллагааг явуулах.
 • Харилцан давуу болон сул талууд дээрээ дэмжлэг үзүүлэх.
 • Агаар, хөрс, усны мониторингийн судалгааг тогтмол хийж, сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох
 • Байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлийг техник тоног төхөөрөмж, ажлын байраар нь гаргах.
 • Байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлээс сэргийлэх сургалт зохион байгуулах.
 • Хог хаягдлаа ангилан ялгах дадал хэвшлийг сургалт зохион байгуулах.
 • Тусгай зөвшөөрөл бүхий хог хаягдлыг дахин боловсруулах, устгадаг компаниудтай хамтран ажиллах.
 • Төрийн захиргааны байгууллага, болон орон нутгийн иргэдийг нээлттэй байгаль орчны тайланг гаргаж өгөх танилцуулах
 • Орон нутгийн хөгжил, байгаль орчин, ан амьтадыг хамгаалахад бодитой хувь нэмэр оруулах
 • Орон нутгийн иргэд, сурагчдын байгаль орчны мэдлэгийг дээшлүүлэхэд анхаарах

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ, үйл ажиллагаандаа олон улсын менежментийн тогтолцооны шаардлагуудыг мөрдлөг болгож, тасралтгүй сайжруулан, инновацыг хэрэгжүүлэх замаар хэрэглэгч, харилцагч, оролцогч талуудынхаа хүлээлтээс давсан сэтгэл ханамжийг бий болгож, салбартаа манлайлагч нь байна.

КОМПЛАЕНСИЙН ХӨТӨЛБӨР

МЕРА ХХК нь олон улсад хамгийн сүүлд гарсан шинэ санал санаачлагыг баримтлан ажилладаг бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор өөрсдийн үйл ажиллагаандаа Комплаенсийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Олон улсын Комплаенсийн удирдлагын тогтолцооны ISO19600 стандартыг баримтлан “Шударга байдал, Комплаенсийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн ажиллагч компани юм.

Унших
Чирэх