Импортын бүтээгдэхүүн
Импортын бүтээгдэхүүн

МЕРА ХХК нь гадаадын томоохон үйлдвэрлэгчдээс тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслүүдийг хэрэглэгчдэд баталгаат чанар, өргөн сонголттойгоор нийлүүж байна. 

ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЭЛ

НэрТөрөлУлс
ДШНДШН-6ОХУ
ДШН-12
ДШН холбогч
ОШПОШПОХУ
РП-ДРП-Д 20мсОХУ
РП-Д 30мс
РП-Д 45мс
РП-Д 60мс
РП-Д 80мс
РП-Д 100мс
Цооногийн Искра-СИскра-С 500 мс-6мОХУ
Искра-С 500 мс-9м
Искра-С 500 мс-12м
Искра-С 500 мс-15м
Искра-С 500 мс-18м
Искра-С 500мс 25м
Искра-С-500мс-40м
Искра-С 500 мс-50м
Гадаргуугийн Искра-П 6мИскра-П 17 мс-6мОХУ
Искра-П 25 мс-6м
Искра-П 42 мс-6м
Искра-П 55мс 6м
Искра-П 67 мс-6м
Искра-П 109 мс-6м
Гадаргуугийн Искра-П 9мИскра-П-25мс-9мОХУ
Искра-П-42мс-9м
Искра-П-67мс-9м
Искра-П-109мс-9м
Гадаргуугийн Искра-П 12мИскра-П-17мс-12мОХУ
Искра-П-25мс-12м
Искра-П-42мс-12м
Искра-П-55мс-12м
Искра-П-67мс-12м
Искра-П-109мс-12м
Искра-Ш-500мс-12м
Далдын Искра-Ш 4мИскра-Ш-50мс-4мОХУ
Искра-Ш-200мс-4м
Искра-Ш-600мс-4м
Искра-Ш-1000мс-4м
Искра-Ш-1500мс-4м
Искра-Ш-2000мс-4м
Искра-Ш-3000мс-4м
Искра-Ш-4000мс-4м
Далдын Искра-Ш 12мИскра-Ш-12м-500мсОХУ
Нонель гуурсНонель гуурсОХУ
ХавчаарХавчаар ИВШПОХУ
Хавчаар хуучин цагаан

Санал болгох
Дээш